miércoles, 18 de mayo de 2016

GP Ajuntament, CORRECCIÓ ERROR PLEC

Anunci de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre correcció d’error en un anunci publicat el 16/05/2016 sobre obertura del procediment obert d’adjudicació de la contractació de la concessió del servei de l’Escola Infantil Víctor Calatayud.

S’ha observat una contradicció en l’anunci de licitació del contracte de concessió del servei d’escola infantil, publicat en el Butlletí oficial de la província núm. 92, de 16-05-2016, en què figura que el termini de presentació de proposicions és de 15 dies naturals comptats des de la publicació i l’establit en la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars, que és d’un mes a comptar des de la publicació de l’anunci corresponent.

Com que preval el termini establit en el plec, el termini de presentació de proposicions conclou el dia 16 de juny de 2016.

No hay comentarios:

Publicar un comentario