martes, 5 de mayo de 2015

AHIR PLE ORDINARI DE MAIG

Començà com sempre la sessió amb les aprovacions de les actes dels plens anteriors, aprovant-se per unanimitat sense cap de però les de data 8 i 27 d'Abril del corrent, i aprovant-se també per unanimitat la de 2 de Març, però després de requerir el portaveu popular senyor Vidal que havía passat amb el text llegit pel senyor Girbés, contestan l'Alcalde que sobre requerir-lo reiteràdament a éste, no els el havía fet arrivar pel que s'havía solventat fent menció del que havía dit. També va preguntar Vidal que passava amb les constestacions per escrit a les preguntes que es feien en pleno i com anaven a constar, contestant el Secretari Municipal que les per escrit no consten en l'acta en quant la resposta al no dir-se en ple, però que si constaríen en la web aclaría l'Alcalde, davant el qual Karina Vercher va acussar al govern de poca transparència.

Passant ja al ordre del dia i en concret a les modificacions de crédit, que s'aprovaren totes per unanimitat, es tractà en la primera la referent a l'escola de música, aprovant-se 15.000 euros per a ésta. 

El portaveu popular va resaltar la tardança en presentar-se a ple doncs es va tractar per primera vegada ja en Febrer la dita modificaicó, i s'ha aprovat en Maig. Borrás va preguntar perquè el aument de 8.000 a 15.000 euros, també reclacant el retard en l'aprovació. Karina Vercher va acussar de cínic al govern, donat que han aumentat la partida pel seu vot partricular, i també recalcà el mateix que els altres dos sobre el retard en l'aprovació quant havera pogut aprovar-se en Març, havent-lo portat per contra a un ple  extraordinari, no portant-se després a l'ordinari d'Abril i fins ara Maig.

L'alcalde va dir que en Març no va poder ser perquè l'Interventora no havía tingut temps d'informar-ho al haver presentat l'opossició l'esmena a última hora, que no s'aprovà en l'extraordinari per falta de quorum, i que s'havía portat ara en Maig per seguretat jurídica al assumir ell dit vot particular com a proposta del govern

Vidal va replicar que les esmenes es presenten en temps i forma, Vercher va reiterar que son uns cínics pel dit abans i presentar-ho ara com d'ells, i que havera pogut anar en Març doncs l'Interventora tenía clar que podía ser segons li va dir. Borràs va reiterar la pregunta de en que es bassava l'aument, contestant-li l'Alcalde que pel vot particular. 

En la modificació següent, referent a fons per a centres educatius, més menys es varen repetir els arguments, però preguntant Borràs si havía un projecte que justificara el montant a aprovar i sobre tot els més 6.000 euros sobre la proposta inicial, i Karina que si no fora pel seu vot particular no s'havera aumentat la partida, a part de que en quatre anys no han fet rés. 

Llum Sansaloni va rebutjar estes darreres paraules de Vercher, diguent que era més el temps que no s'havía fet rés, afegint que el que ara es puguen aprovar 6.000 euros més es una bona noticia, que no hi ha un projecte concret contestant a Borràs, i que lo important es anar cobrint les necessitats. 

Vidal va destacar per últim el vaiven de xifres, i Vercher que efectívament feia anys que no s'invertía però en estos quatre anys darrers tampoc. 

La tercera modificació aprovà va ser per a vivendes socials.

Vidal va agrair el aument en la partida, va reiterar l'argument del retard en l'aprovació, Borràs va lamentar que tingam vivendes socials buides i que la Generalitat no actúe i va preguntar quantes vivendes hi han en eixa situació, si hi ha algun conveni signat i si hi ha un presupost concret, contestant l'alcalde que si està signat el conveni, que se va a actuar de moment sobre dos vivendes, i que està en tràmit actuar sobre més. Vercher pel seu costat va reincidir en lo del cinisme i a més acussant de xulería a l'alcalde, el qual va acussar als socialistes locals d'enfrontar-se a projectes bàsics per a la ciutat i anar canviant de xifres sobre ells.

Passant al punt del col.lector de la platja, va explicar el perquè Benavent del que es demanava i que es l'aprovació  en la variació dels percentatgers per a la despesa plurianual, i que passaven a ser unes despeses de 700.000 euros l'any 2015, 1.000.000 d'euros el 2016 i 1.200.000 euros el 2017. 

Vidal va reclacar que no s'anaven a opossar per a que començe per fí el projecte sobre no estar d'acord del tot amb la forma de pagament, Borràs va recalcar les deficiències en accesibilitat i iluminació, contestant Llum Sansaloni que totes eixes deficiències les ha comentat amb l'Arquitecte Municipal el qual havía parlat ja amb alguns d'ells, i que es subsanaríen, afegint l'Alcalde que els percentatges a aprovar estaven degúdament justificats tècnicament. 

Vidal intervingué de nou diguent que amb ell no havía parlat ningú i que després de molt de temps esperant s'havía fet un projecte a presses, reiterant Borràs que ni amb ell ni amb ningún dels seus concejals s'havía parlat tampoc i que en la primera fase va un mirador amb mancançes d'accesiblitat.

Llum Sansaloni intervingué de nou lamentant les paraules darreres de Vidal i amb les que l'Arquitecte Municipal segur no estarà d'acord doncs ha treballat i de debò en el projecte, sobre les deficiències invità a que les façen saber als técnics,i que s'ha solciitat ja formalemnt la pròrroga en el començament després haver-la solicitat inicialment de forma verbal i haver comprovat que no hi havía cap problema per part de les administracions superiors. 
L'alcalde va afegir que dit Arquitecte Municipal no refrendava eixes supossades mancançes, i que sobre el tema de si havera segut més barat fer-lo pels solars no urbanitzats havía demanat un informe técnic que donaría a coneixer quant el tinguera, donat que no es suficient dir-ho i prou com va fer el portaveu popular.

A continuació s'aprovaren per unanimitat i sense debat tots els punts següents excepte el 2.8 sobre llocs de treball que es va deixar sobre la taula a petició del alcalde al haver recurrit els Advocats del Estat la ressolució municipal i haver acordat com a messures preventives un jutjat que es paralitzara el tema fins ressolució, estant pendent d'apelació per part municipal.

Passant a Precs i Preguntes, intervingueren :

Inma Tudela,  que va demanar a Llum Sansaloni li fera arrivar en detall l'accesibilitat en el projecte del col-.lector doncs no ho trovaba ammb dit detall per ningun lloc, en tal d'estudiar-ho i proposar millores per tot el dit abans sobre este tema.  

Manolo Vidal va dir que no anava a preguntar per a que li contestaren un mes després, i demanà que es revise el dit projecte del col.lector. 

Raquèl Escrivà va preguntar pel plaç que té el govern per a contestar dites preguntes que contesten per escrit, contestant-li l'Alcalde que les que es pregunten en comissió abans el ple i les que es pregunten en este abans el següent.
Va dir a més Escrivà que no era cert el que li va contestar l'Alcalde en un ple sobre el destí del que s'ha arreplegat en concepte de la roba ussada doncs va dir que lo del 2013 i 2014 s'aplicaría a fins socials i no ha segut així en quant a lo del 2013 que ha anat a la caixa comú, contestant l'Alcalde que així li ho havía dit ja en ple Llum Sansaloni fa uns messos i que en la resposta per escrit ho té corrèctament explicat doncs quant ella ho demanà lo d'eixe any ja havía anat a tal caixa comu i no es podía retrocedir.

Víctor Borràs va preguntar per diversos conceptes de productivitat i quins criteris es seguixen en este assumpte, contestant l'alcalde que els criteris els marca el regidor del àrea seguint el dictamen del cap de secció i que li els detallaran per escrit.

Carmen Canet va preguntar si en eixe ple podíen els regidors que segur no van a repetir despedir-se, contestant l'Alcalde que normalment es feia en el de Juny després eleccions però que si algun volía fer-ho ja no havía cap problema, pel que Canet va llegir un text d'acomiadament, i el mateix Karina Vercher, el qual reflexem en article a part per nota d'esta, però abans va preguntar perquè no li se paga una dieta a un treballador demanant que per escrit li se conteste a ella, al treballador, als sindicats i a la resta de portaveus municipals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario