miércoles, 8 de abril de 2015

AHIR PLENARI

Començà el ple ordinari i com sempre amb l'aprovació de les actes de plens anteriors, deixant-se sobre la taula a petició de l'Alcalde i per acord unànim la de 2 de Març del corrent a falta de completar-lo amb les paraules que va dir el senyor Girbés en el seu anomenamet com a fill predilecte, i aprovant-se la de 11 de Març amb l'abstenció de socialistes i Vercher.

A continuació i per unanimitat es va aprovar una modificació de crèdit de 50.000 euros per al taller d'ocupació, i tots els següents punts del epígrafe segón, tots ells de caire econòmic-administratiu. 

En els punts 2.6 i 2.7 es va aprovar amb l'abstenció del PP i el vot favorable de la resta, el rebutjar els recursos de repossició contra l'acord del ple de resoldre el PAI del sector 6. L'abstenció popular va ser en basse al perjuici que es va a fer a una agrupació de propietaris que es en este cas qui era la promotora del PAI, però varen reconeixer que s'ha intentat una solució que afavorira a tots però no ha segut posssible jurídicament i no queda altra que resoldre dit PAI. 
L'alcalde va dir que els propietaris poden estar tranquils perquè ara darrere l'urbanitzar està el propi ajuntament, que no hi ha més remei jurídic que resoldre, i que tots els grups han intervingut en les converses per a tractar de buscar altra solució. 

Per contra si va hi haure unanimitat en quant al sector 15 en quant a acordar la ressolució del seu PAI perquè com va dir Vidal en este cas no s'ha pogut ni parlar amb la mercantil que estava darrere éste al no trobar interlocutor.

En el punt 2.9 es va acordar per unanimitat el declarar el compliment de les condicions per part de la concessionaria de la piscina per a que puga hipotecar dita concessió com a mitjà de fer liquidessa i poder obrir el recinte, explicant Llum Sansaloni que esta concessionaria ja ha aportat els doucments que li restaven aportar per a poder fer-ho, autorització que recordà ja es va acordar en el ple de Juny de 2014. Tant Vidal com Borràs expresaren la seua satisfacció perquè es puga per fi autoritzar esta possible solució.

En quant al punt de l'aprovació de la memòria per al tema del servici de guardería infantil,es va aprovar però amb els vots del govern i l'abstenció de la resta en base a que lamentaren els portaveus de l'opossició el que es vaja tardat tant en portar-ho a ple, i que no es porte junt a esta memòria la de l'escoleta de la platja per a que també s'obriga este any, axacant Llums Sansaloni dita tardança al canvi que va hi haure en el govern al sustituir ella a Altur en la regidoría, el que va rebutjar aquella doncs va ser en desembre i estava tot ja encaminat aleshores va dir Altur, i dient que haveren volgut acordar ja en este mateix acte el plec de condicions però que no ha segut possible per manca de temps donat els plaços que marca la llei d'expossició pública i demés i l'obstacuització de l'opossició, el que va rebutjar Karina Vercher la qual va incidir també en la tardança en portar al plenari el tema.

Es passà a tractar el tema del projecte del colector de la platja, que puja segons va dir l'alcalde a un montant final de 2.700.000 euros que es pagaran entre 2015, 2016 i 2017 i s'anirà ejecutant conforme eixa carència de pagament, el qual projecte  va ser aprovat per unanimitat però segons varen dir els portaveus de l'opossició, per no obstaculitzar dita obra, doncs Manolo Vidal va plantejar el perquè no s'ha estudiat el que es fera paralel al carrer Blasco Ibañez, amb el que s'estalviaríen va dir quasi 1.900.000 euros, el qual no s'ha fet per anar tot a presses i carreres assenyalà , destacant que si ara es pot fer i amb un cost de menys 3.700.000 euros sobre lo previst en 2009 es perquè el tram de l'avinguda ja està fet. 
Per la seua part tant Borràs com Karina Vercher varen incidir en les mancançes, d'accesibilitat i d'iluminació va assenyalar el primer, que havíen observat en dit projecte, demanant es solventaren i que es fera un detallament del dit projecte respectívament, incidint Borràs en que ara falta temps per el retràs en rebre els permisos de les administracions supralocals, reiterant també les presses d'ara Vercher que va expresar el temor de que s'acabara deficientment per dalt, a ras de sol, el projecte per açò. 
L'Alcalde va dir que els permisos han tardat dos anys  i que els projecte alternatiu que dia Vidal tenía la dificultat de que passaría per terrenys sense urbanitzar i en fase de liquidació els seus PAIS, que es vorà ara de demanar una pròrroga doncs sols ens han donat 6 messos per a fer l'obra i hi ha que parar en estiu per a no molestar als veins, recalcant LLum sansaloni que el darrer permís es va rebre en Febrer d'este mateix any i que ells mai han deixat de treballar sobre el projecte en esta legislatura, amb el qual no es va mostrar conforme Vidal que va reiterar que si s'havera anat treballant el tema mentres s'esperaven els permisos s'havera pogut estudiar la seua alternativa proposada en este ple, així com evitar les deficències que ara assenyalen des de l'opossició, deficències que va demanar l'alcalde a Borràs especificara i que este va fer diguent que les havía manifestat ja als funcionaris. 

S'aprovaren a continuació per unanimitat els punts dels epígrafes 2.12, al 2.14, felicitant-se Vidal i Borràs perquè Barx torne a la Mancomunitat, i felicitant Vidal als funcionaris que han treballat en l'elaboració de la normativa técnica d'elaboració de la relació de llocs de treballs doncs la seua feina ha segur reconeguda i molt valorada també extramunicipalment.

Per contra es va aprovar per unanimitat però una vegada esmenat amb els vots de l'opossició a favor i en contra del govern, el Pla d'ocupació del punt 2.15, al considerar el proposant de l'esmena senyor Borràs i compartir-ho la resta d'opossició no possitiu l' eliminar l'independència dels qui tracten els temes agrícoles, mentres que el govern mantenía la satisfacció de totes les parts amb eixe canvi que de fet ja s'estava portant endavant en la pràctica i que ara es volía regularitzar, no admitint la proposta popular de deixar-ho un parell de mesos per a que el proper govern propose que vol fer. 

Es va aprovar per unanimitat la moció presentada per AVA-ASAJA per a que es prenguen una serie de nmessures contra una plaga que està arrivant a la península, es va donar compte sobre el pla pressupostari a mitjà termini, i es passà a Precs i Preguntes :

Vidal va preguntar perquè sobre no hi haure cap problema en això, les factures de l'empresa Tecniverd les signa l'alcalde en vers de la regidora Sansaloni ;  va recalcar l'alt nombre de baixes en la policia local demanant a l'alcalde com ja va fer en l'atre pleno s'interesse pel tema, denunciant així mateix mancançes en material i equipament, i assenyalant que un sindicat ha denunciat arbitrarietats, incompliment de la llei i discriminacions,  

Raquèl Escrivà va preguntar per les preguntes que va fer en el ple anterior i que li van dir seríen contestades per escrit ; va preguntar perquè i qui ha eliminat del plec sobre els xiringuitos platjers el sobre que valorava la qualitat del servici, destacant el retràs que es porta encara siga bo el que s'otorguen per a dos anys i front a altres població amb platja;  i per últim va denunciar els 968 euros de Gener i Febrer en hores extres d'un funcionari, i els 4.055 a més del mateix en el primer trimestre per productivitat, contestant-li l'alcalde que es el mateix que cobrava el que ocupava abans dit lloc, del que va discrepar la bancada popular.

Borràs va peguntar també si li se anava a contestar per escrit a lo que va preguntar en plenari anterior, a lo que l'Alcalde va contestar ho tenía per a entregar-ho allí mateix quant acabara este ple, pel que aquell va dessistir de repreguntar.

Pilar Altur va denunciar que altra vegada més no li se ha convocat al Consell Escolar Municipal, dient-li l'Alcalde que havía parlat amb el funcionari després la seua reclamació en el ple anterior, demanant Altur que ho tornara a fer i li aclaria que la té que citar.  

Per últim Karina Vercher va demanar que en vers de per escrit s'aplicara l'alcalde eixa transparència de la que presumix i ho fera oralment i en el ple, encara digué així i per escrit no mentixen públicament; va preguntar que se sap de la càmara frigorífica estropejada des de ja fa temps en el cementeri, i va considerar vil, de caure baixet i de falta de respecte greu a un treballador el que va dir Llum Sansaloni en el plenari darrer sobre un treballador municipal familiar
d'una regidora.

11 comentarios:

 1. És normal l'alt número de policies de baixa cuant veuen el jornalot i els privilegis que té el seu jefe mentres a ells els falta material i sufrixen per la falta de previsió del seu jefe com va pasar en la verbena de Pascua.

  ResponderEliminar
 2. Llum, això, perquè no firme tú els contractes amb l'empresa familiar si no hi ha cap de problema ? I perquè no contesteu com demana Karina de plena veu en els plens, qué teniu que amagar ? I perquè no repliqueu a lo de les hores extres més que amb el i tú més, no teniu arguments per a fer-ho? I la denuncia del sindicat, no vos pareix prou greu lo que es denuncia com per a prendre messures ? Perquè si no sereu col.laboradors. O es que ho sabeu i ho consentiu perquè qui ho provoca es "de la casa".

  ResponderEliminar
 3. - Se entenderá por pregunta cualquier solicitud de información planteada a los órganos de gobierno. Cada pregunta no podrá contener más que la escueta y estricta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una información.

  - Los ruegos y preguntas podrán formularse por escrito u orales. Si las preguntas formuladas por escrito se presentasen con veinticuatro horas de antelación PODRAN SER contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas motivadas, en la siguiente. Si se formulasen oralmente en la sesión del Pleno serán contestadas en la siguiente sesión ordinaria que se realice. No obstante para ambos casos, los ruegos y preguntas podrán ser contestados en las correspondientes Comisiones del Pleno.

  - Cuando la pregunta formulada con antelación suficiente, se hubiese resuelto en la pertinente Comisión del Pleno, la Presidencia de éste podrá dar por contestada la misma sin entrar de nuevo a su formulación y respuesta.

  - El grupo interpelante formulará su pregunta o ruego, y contestará el interpelado si se hubiese formulado por escrito con antelación suficiente o si así lo considera oportuno el interpelado si la pregunta se realizase oralmente en la sesión de Pleno, sin que en caso alguno se pueda adoptar acuerdo. Las intervenciones no podrán durar más de tres minutos cada una.

  Legalment no hi ha cap obligació de contestar en el mateix ple les preguntes fetes, ni tampoc de forma oral. La llei NO diu com s'han de contestar, si oral o per escrit.

  Karina i tu quan compliràs la decisió del ple i presentaràs l'ordenança sobre pisos buits dels bancs? Que ja fa quasi dos anys.

  Primer dona exemple i respon tu.

  ResponderEliminar
 4. Patetic vore l'ignorancia d'alguns concejals sobre les normes del plenos municipals.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Ignorancia, normes... No, TRANSPARENCIA de la que tant presumixen

   Eliminar
 5. Va per favor, per que teniu tanta por??? Que poc trellat

  ResponderEliminar
 6. Ja están els sabuts de sempre donant lliçons. Que cansinos per favor. Aixo en el meu poble es diu no donar la cara. Cansinos

  ResponderEliminar
 7. Eixa xica vos trau les vergonyes en cada pleno.Si no li pregunteu es perque teniu por de que vos conteste i se vos veja el rabo.

  ResponderEliminar
 8. Menos mal que esta Compromis per il.luminarnos i educarnos.. Quins aires de superioritat!!!

  ResponderEliminar
 9. Ara no poden contestar!! Quanta tontería senyors de Compromis. Haurem de ferlos reverencies tambe???

  ResponderEliminar
 10. Cuantos hay aquí del pp,pq señores se OS ve a una hora de camino,jijijijiji,siempre buscando la cola al gato.

  ResponderEliminar