martes, 3 de marzo de 2015

AHIR PLE

I que ple !!! Un ple llarguísim, quatres hores,i que va acabar d'una forma realment desagradable, es varen sobrepassar varies línees rotjes que no deuríen haver-se sobrepassat al nostre modest entendre, ja ho contarem al final i demà farem editorial sobre el tema. I com va ser tant llarc anem a tractar de ressumir-lo de forma esquemàticament o no llegireu ni la meitat per pessat. Allà anem. 

Va començar i com es fa habitualment, alterant l'ordre del dia per a anomenar a Rafael Chirbés Magraner fill predilecte, i després d'una lloança de la persona i l'obra de tots els portaveus i primer l'Alcalde en intens escrit, el anomenat, que va rebre un plaqueta conmemorativa, va prendre la paraula i va recordar la seua infantesa a Tavernes. 

Después de dos minuts de recés per a a que aquells que ho dessitjaren saludaren a Chirbés i que aquells que no vullgueren quedar-se al ple l'abandonaren, s'entrà en matèria amb l'aprovació por unanimitat del acta de la sessió anterior.

Es va seguir amb l'estudi de les dotze modificacions de crédit propossades, que vos les detallem en esquema per a la seua millor assimilació. 

Dir abans que al respecte d'elles ja van començar les discrepànies amb la qualificació de Perfecto Benavent de poc eficaç i inhabitual el tractar per separat tanta modificació, recordant que en la darrera legislatura se'n tractaren fins i tot 16 en 1, i que ara es degut a que l'opossició vol pressionar al govern i que no prosperen les seues propostes, a lo que li replicaren els altres portaveus i Karina, que digueren que lo que es ineficaç i ineficient es el no consensuar-les per a que açò no ocorra, i que tracte per contra d'impossar eixos criteris quant tant sols compta amb 5 dels 17 regidors, el que no ocurría en la darrera legislatura, i que l'opossició no pressiona si no que fa la seua faena i entre està i justificàdament sempre, el fer valdre el seu punt de vista, segons va dir Manolo Vidal, en lo que es reiterà Víctor Borràs que afegí que que no s'ha intentat siquiera agrupar en una aquelles en les que estan tots d'acord i que coneixíen des del govern ja des del passat plenari. Vercher va tancar la ronda acussant a Benavent de mentir al dir mitjes veritats i va ficar com a exemple varies de les modificacions que huí no van a pleno, cridant-li l'atenció l'Alcalde pel seu tò i les paraules insultants segons éste.

Benavent va replicar que anava a contestar a Borràs i vidal i no a Vercher per no ficar-se al seu mateix nivell, diguent que el govern té l'iniciativa i la responsabilitat i no el poden obligar al que aquells vullguen, perquè per a això ja hi han altres messures, i que l'opossició no volía treballar, a lo que li replicà Vidal que el que hi han son modèls diferents, que amb els pressupsotos de 2014 feren el que volgueren a porta tancada per primera vegada en l'història de Tavernes, afegint Borràs que son uns irresponsables perquè sobre saber que no van a prosperar seguixen erre que erre amb les seues propostes sense voler negociar i parlitzen amb això el  poble. 
Tancà el torn l'Alcalde el qual va recordar aixi mateix de qui es l'iniciativa, que els estàn ficant pàls en les rodes, sobre l'aprovació dels pressupostos del 2014 que es va poder fer perquè la legislació feta pel PP i PSOE així ho permitía, i acussà a Borràs de que quant era Regidor d'Hisenda abogava per modificacions conjuntes amb temes varis i que ara per contra apoia multiples modificacions separades, contestant-li aquell que quant elle era regidor es consensuaren al final totes i des de que ara ho porta Benavent ninguna. 

Préviament l'Alcalde i Perfecto anunciaren que huit modificacions no anaven al ple perquè l'interventora no havía tingut temps d'informar com marca la llei els vots particulars a elles, i que son les de senyalitzacions en poble i platja, compra de senyals, parcs i jardins, mobilari urbà, retén, rehabilitació viviendes socials i inversió en escoles i escola de música, per un montant de més de 200.000 euros.

I passem a les modificaciosn propossades una a una que segur es el que vos interessa :

- Aprovat per unanimitat el adquirir un elevador de féretres per al cementeri per un montant de 15.246 euros, donat que l'actual ja no complix amb la normativa actual.

- Deixat damunt la taula per l'opossició de socialistes, populars i no adscrita, els 70.000 euros per a contractar servicis jurídics externs per a redactar la revissió del PGOU, al no tindre clara la xifra
donat que en el pressupsot anterior ja hi havía una partida que no s'ha ussat del tot, el que va explicar Perfecto estaven retessa en part per a la redacció del projecte del mur de Vergeret, i pensar el rebutjants que millor deixar-ho per a altre pleno i mentrestant estudiar el tema entre tots i a fons per a que no queden dubtes, comprometent-se Vidal a que si es nevessari s'aporvarà açò i més.

- Aprovats per unanimitat .

11.000 euros  de més per a la SIUM així com els 12.000 del Sindicat.
2.410 per a utillatje i maquinaria
10.000 per a embornals encara es va incidir en que s'estudien també per a la platja i més quantitat si es necessaria, el que es comprometé l'acalde a portar a altre ple. 
10.000 euros per a manteniment i conservació el cementeri, 
18.000 per a dos plaques de semàforos obsolets per ser el dos úncis més antics que queden, 
20.000 per a aportar el 20% que li correspón al ajuntamnet de la subvenció de 100.000 de la Diputació per a luminaria Leed, encara Vidal va dir que l'auditoría eléctrica seguía ahí pendent i que si tal volta no caldría millor ja fer-la després d'instalades les noves luminaries, reconeguent l'Alcalde la tardança en fer-se la faena en la càrrega de treball del Ingenier i no voler fer més despessa contractant-ho fora,
100.000 per a Adisva amb l'absencia del regidor Salva Sansaloni al ser membre del seu patronat, amb acussacions de politiqueig de Benavent a Borras i Karina al parlar estos de xantatge en les no aprovacions anteriors del tema .

Es va aporvar amb els vots de Compromís i l'abstenció dels demés : 

- 84.000 euros per a 36 nitxols en el cementeri. S'abstingueren al no tindre clar els de l'opossició en qué es va a invertir, on, com, etc. al desconeixer l' estudi si es que el hi ha, que va dir Llum que per supossat i que es sobre zona actualment amb soterraments en terra,  i rebutjar el govern deixar-ho sobre la taula.

Es va rebutjar pels vots en contra de populars i l'abstenció de socialistes i no adscrita el adquirir per 12.000 euros un vehicle de segona mà per a serveis agrícoles, considerant els popualrs que s'ha de revisar el parc actual perquè hi ha un vehicle quasi sense us en el pàrquing i altre al servici particular d'un funcionari mentres que per un colp en un cotxe es va a peu, recalcant Vercher lo del us particular d'un dels Toyotes, rebujant Llum Sansaloni eixa apreciació, bassant la petició en que es necessita un tipus tot terreny per a agrícola i no servíe altres possibles vehicles, que el parc automovilsitic està molt vell, i que s'està estalviant reutilitzant per a altres servicis cotxes de la policia retirats.

Seguint amb el ple, es va aprovar per unanimitat l'avanç d'inventari que incluix els 804 m2 de les antigues vivendes dels mestres del colegi Magraner, ara per a us municipal, l'alçament a l'objecció de pagaments de factures varies, les propostes d'urbanisme sobre el sector 13, el retaxament en el Golfo, la suspensió temporal en el sector 19 després d'un recés per a consultes jurídiques i técniques, i tots els dictamens sobre llocs de treball i recursos de repossicions en este tema.  

Per contra es va rebutjar pels vots contrari dels populars i l'abstenció de socialistes i no adscrita el reconeiximent extrajudicial d'un crédit de poc més de 700 euros d' una revista sobre el segon cicle d'economía, al dir Inma Tudela que siquiera la técnic de foment coneixía dita revista i no covencer-la l'explicació de LLàcer que va dir que estava per a pressentar públicament encara i que no creía el que dia Tudela de la funcionaria de Foment.

Es va aprovar amb els vots a favor del govern i l'abstenció de la resta el dictamen sobre la pujada en el preu de l'agiua. els primers per considerar que no deuría ser la regidora qui propossara una pujada si no la concessionaria encara esta siga fonamentada per un estudi técnic propi, Karina pels arguments dels demés de l'opossició més solicitant l'estudi de bonificacions, i els populars al considerar Escrivà que la doble tarificació està perjudicant el consum responsable moltes vegades fruit ara del aument del nombre de familiars en una vivenda a caussa de l'atur. Llum Sansaloni va dir que ells tampoc voldríen pujar-la però que la pujada que es propossa d'un 1,8 front al 4,5% que volía la concessionaria està raçonat pel tècnic i que es molt fàcil fer politiqueig ara amb este tema de qui vol i qui no que puje l'aigua, pel que l'abstenció no té sentit més que eixe.  

Es va aprovar amb els vots del govern i socialistes, l'abstenció del populars i en contra de Vercher la modificació de la norma urbanística 8 epígraf 18, sobre considerar Canet que pot ser discriminatori si no es detalla ben a fons quins criteris es seguixen per a uns si i altres no, Vidal dir que si no es deixa clara la situació jurídica cara a tercers pot portar a engany, i demanar Karina es deixe damunt la taula per a major estudi.  Perfecto va replicar que el contracte de cessió de solars a canvi de la no obligació de vallat i neteja dels propietaris quedarà ben detallat, s'estudiarà lo de senyalitzar la seua situació de provissionalitat, i que el cost serà sols el d' adaptar-los mínimament doncs inclús l'IBI seguix pagant-lo la propieat.

Es va deixar damunt la taula per a major estudi el tema de la modificació de la normativa de tránsit, al haver discrepàncies encara en el tema del pas de cavalleríes o la forma de prohibir que va assenyalar Karina. Benavent va agraïr les aportacions de la popular Escrivà.

Es va aprovar així mateix per unanimitat la moció popular contra la pujada de tarifes de RENFE, de la que es donarà compter no sols a l'empresa si no també al govern al ser una empresa d'àmbit estatal com va recalcar Llum Sansaloni, per mig de la Delegació de Govern en la comunitat, i a les Corts Valencianes, demanant Altur més ajudes per als jovens. 

Després de donar compter de varis, es passà a Precs i Preguntes, advertint l'Alcalde que donat era tard es contestaríen per escrit o en el proper ple :

- Vidal va preguntar pel servei de grúa i sobre com, quant i en quines condicions es prestarà, i va donar compter del escrit sobre accesabilitat d'un veí preguntant  quina inversió fora de subvencions i modificacions de crèdit es tenía prevista pel govern, 

- Escrivà preguntà de nou sobre si lo arreplegat per la roba ussada els anys 2013 i 2014 es destinaría a Càrites, contestant l'Alcalde que sí.

- Canet felicità als regidors per l'aument encara que no lo suficient en la partida del Sindicat i demanà a l'alcalde es fixara més a l'hora de donar el torns de paraula perquè l'havía perjudicat.

- Borràs va pregunatr sobre la liquidació de les obres de la nova guardería, Molí del Pla i Replaceta Tío juliet, la solució al plantament d'arbres en solars privats que va denunciar en el ple de fa dos messos, sobre una factura compensada i devolta, sobre un clavill en un edifici de Vergeret que pareixía podía afectar a la seua estabilitat, i pregà l'ajuntament prenga l'inicitativa junt a la Mancomunitat de la Valldigna en la recuperació com a via verda del antic traçat del ferrocarril de Carcaixent a Denia en el terme comarcal valldignenc.

- Karina Vercher va preguntar perquè no s'abonava i es ficaven excusses al pagament de dietes a un treballador de baixa però que havía tingut que acudir a seu judicial a declarar, quant la llei ho permet com per exemple quant la baixa del regidor Evarist Sansaloni, que les havía cobrat per la seua assistència a pleno i comissions.

I quant tot pareixía acabat prengué la paraula Llum Sansaloni , la qual denuncià les declaracions en la premsa sobre la contractació de l'empresa del seu germà, en nota de premsa per part del populars, als que acussà de mentir al dir que aquell era el gerent de dita empresa quant no es així, així com al periodiste del que va dir havía treballat i de debò en seguretat en la darrera legislatura, mentira perquè tan sols es soci i el gerent no es familia d'ella encara coincidix el primer cognom, dient no anava a permetre que sobre reconeixer que no era ilegal dita contractació si ho era inmoral, acussant al PP d'inmoral retragent temes de la darrera legislatura, anomenant a familars de regidor d'abans populars que treballen i més que correctàment per al ajuntament i en concret la germana de Toni Bono, el fill de Pepe Talens i a la filla de Amparo Espí, i atacant a Escrivà al dir que el seu marti portava treballant 10 anys per al ajuntament i ningú sabía en qué.   

Manolo Vidal li va replicar diguent que no havín mentit i que facilitaría els documents pertients, que ell no podía respondre pels titolars dels periòdics i que ells eren els primers als que afins al govern atacaven en mitjans de comunicació locals. 

L'Alcalde va demanar que de cara a les eleccions no s'ussen temes personals, recordant que el PP també va contractar a eixa empresa en iguals condicions contractuals entre altres cosses perquè es l'única local que ho pot fer a més de ser bona, i que ni el gerent es soci ni es incompatible el contractar-la per ser germà d'una regidora un soci.

S'alçà el pleno després rebutjar l'Alcalde el torn de paraula demanat pel popualr Salva Sansaloni per alusions, així com de Raquel Escrivà pel mateix i de Vidal per a contraréplica, amb el que va hi haure un poc de revolvori i paraules entre una ex-regidora popular i Llum. 

41 comentarios:

 1. I Llum Sansaloni va de 2 de Compromís. Arre aca!!

  ResponderEliminar
 2. Altra ixida de tó de Llum la nº 2 del BLOC. I ja en van un mogolló de vegades.

  ResponderEliminar
 3. De fora de tó rés, el que ahir va dir esta "senyora" de Vicent Gómez no té nom,bueno, sí el té però millor me'l calle per a que Enric no me censure . La moralitat d'algun / a ahir va quedar a un nivellasso que per a qué.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. L'editorial,sobre Llum,quan pren la última paraula al pleno:
   "...i atacant a Escrivà al dir que el seu marit portava treballant 10 anys per al ajuntament i ningú sabía en qué. "

   Sabeu que eixe "marit" no és funcionari i ha renovat el seu lloc de feina gracies al Bloc? Jo no entre en si treballa o no en 10 anys,però si algú té l'obligació de dir i fer algo sobre això són els seus caps. Quí són? Com pots "renovar" a un treballador i al dia següent tirar-lo per terra?

   I després:
   L'Alcalde va demanar que de cara a les eleccions no s'ussen temes personals...

   Pues haver tallat a Llum quant comença a desbarrar sobre els familiars de la opossició. Es veu va fer tard. I traure draps bruts si tú també en tens no queda elegant ni de cara ni de cul a eleccions. Ací només pareix importar les eleccions,als no professionals de la política.

   El que pitjor olor fa és que sempre uns i altres es poden anar tirant xinetes o cudolades entre ells per amiguismes i endollismes,i més d'una vegada semblen tenir raó,uns i altres.

   Eliminar
  2. En altre lloc diu d'eixa persona "no sé com li paguem". Declaracions molt molt greus (per tractar-se d'un treballador públic) inadeuades (no és el lloc un pleno per anar criticant amb personalismes) i incongruent (llançant-se pedres a la seua teulada,com diu el de dalt,li renoven la feina,el deixen sol a càrrec d'un departament i ara el critiquen). El que ha de fer la dona esta és posar-li un expedient disciplinari per anar a la feina i no treballar (almenys els últims 4 dels 10 anys que diu ella) o dimitir per no saber dur el personal d'un Ajuntament.
   S'ha lluit al nivell de la caloreta,esta xica.

   Eliminar
  3. Karl Marx: no va dir això. I creu-me: ho tinc ben apuntat.
   La frase va ser "no se per què li paguem" (atenció no he escrit "perquè" sino "per què", en sentit de no se "per quina cosa" li paguem. ) i després va dir "no se exactament quin es el seu treball" en referencia a la faena que fa,que com tu saps, es una cosa aixi com una especie de contractat a mitges entre cambra de comerç i ajuntament en base a un conveni d'ADL.
   O siga que tot el sentit canvia.
   Afortunada o no, no es el mateix la frase. I damunt es una frase extreta del context general, perquè ella va dir que el seu home l'havien posat a dit, no sabia en base a quin treball a fer i que no li parlaren ells de moralitat i ètica.

   No va ser bonic, tu com no vas no ho saps, però convindràs amb mi, que està bé que els del PP s'ho senten, que ells fan els que els dona la gana i diuen el que els dona la gana en altres llocs. I no es tallen.

   Llum no va insultar a ningú. Simplement va parlar de casos de parents que van entrar a treballar amb el PP i procediment que per a ella no eren massa clars.

   Hui mateixa en el "Diari de Tavernes" i en parlar de la noticia la tracten de hiena sanguinaria entre altres frases mes fortes.

   Si això aprofita perquè les aigues es templen, be està.

   Eliminar
  4. Molt bones fotos. Sempre li ha agradat molt i ha estat un aficcionat. I ho sé perquè va començar amb mi i altres amics fundant el que seria el fotoclub del Centre Excursionista, amb la Werlisa i el revelat en blanc i negre.
   Va ser el primer en fer un llibre sobre el monestir en color, quan encara la fotografia era cosa analògica, va publicar moltes fotografies al llarg de més de 20 anys de colaboracions amb el Levante i té un llibre sobre el castell de Marinyén, historia i fotografies, el primer que es fa, que es una passada de fotografies. Igual si li'l demanes te'n regala un, que hui no es troba.

   Eliminar
  5. Karl parles sense haver anat al plenari. Ja sabem que li l'has jurada a Llum. Tin paciència que l'hauràs d'aguantar quatre anys més. I damunt en majoria absoluta.

   Eliminar
  6. Al de les 17:56, no crec bona idea anar després de l'espectacle amb panys calents. Tant amb "per què" que amb "perque" (no importa com ho escrius tú,sino com ho escriuria Sansaloni) el menyspreu és evident i la falta d'interés per la gestió del personal de l'Ajuntament,inadmissible. Governant,no pots tirar-te terra als ulls només per fer quedar mal altres. Si teniu un problema heretat,no heu volgut solucionar-lo. I si no sap en què treballa,amb una trucada,Llacer pot informar-la al moment. Crec que són polítics del mateix grup.
   Tu mateixa ho dius "afortunada o no" donant per considerat que es va destapar la empastrà. Penseu l'exemple d'uns empresa que parla mal dels seus treballadors i després els fa fixes,quina imatge tindrà per als clients. Pues això.
   El que està clar és que les dues o més parts ninguna pot donar classes de moralitat ni d'endollismes ni amiguismes,i hauria de donar vergonya ni de traure estos temes.

   Al de les 18:56 dir-li que sense anar es pot enterar igual o més que altres que van i no volen enterar-se,o després interpreten o manipulen paraules. De tots els costats,sí. Crec que Enrique ho explica prou bé i algun que altre comentariste,també.
   Per lo que dius de la regidora, no tinc jo més feina que anant patint pel que fan o deixen de fer els polítics,no m'interesen,no tinc cap amic a la casta,i sols em preocupe pels seus actes i decisions,en quant ens afecten als que els votem. I si no n'aguantem a uns n'aguanterem a altres,perque vistes les darreres legislatures,no n'ix cap que només pense en el poble i no vaja fent empastraes massa a sovint. I damunt en minoria absoluta.

   Eliminar
 4. Vaya dos que lleva Compromís, les va a meter en más de un "compromís", toda la razón que pudiera tener y que pienso particularmente tenía, la perdió anoche en un minuto con las referéncias personales a familiares de concejales, se salió como se dice popularmente de madre.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Té raó en qué,en mantenir personal públic sense treballar i donar-li igual? Eixa connivència a canvi de qué? Perque germanetes de la caritat no hi ha cap polític que jo haja conegut. Qué havia de callar o perdre el Bloc amb esta persona? De quí és moneda de canvi? Hi han altres com ell,familiars o propers al Bloc i no volen que s'airejen?

   Eliminar
  2. Eso de "toda la razón que pudiera tener y que pienso partícularmente tenía" no te lo crees ni tu.
   Las referencias que hizo son verdades como templos. No dijo ninguna mentira.

   Eliminar
  3. I jo,qué?
   Ni governe,ni tinc cap partit polític,ni per tant puc endollar a ningú en cap Ajuntament.

   Deixa't de contraatacs sense trellat i contesta a lo de la connivència amb el treballador de qui ara es queixeu. Tema tabú? No era transparència?

   Eliminar
 5. Jordi permet a la seua nº2 Llum que es desfogue parlant de familiars de regidors i exregidors del PP i no deixa parlar als de PP?
  Aixó és propi de un regim dictatorial.
  #JordiDimisió

  ResponderEliminar
 6. Parla Llum, respon Manolo, respon llum, respon Manolo.
  Tot correcte.
  Son els dos caps i portaveus de Compromis i PP.

  A mes, el tema el comença el PP en la premsa.
  No aneu ixint ara de bones persones.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Pues que li conteste a la premsa,eixes xarrades de verduleres no fa gens bé a la política del nostre poble,si es que encara en tenia alguna de consideració.
   Semblen xiquets xicotets, i a altres els sembla tot correcte.

   Eliminar
  2. Primera cosa: Llum no va fer cap prec ni cap pregunta; així que JJ no devia haver-li donat la paraula.
   Segona cosa: Els precs i preguntes estan en la part de fiscalització i control del plenari, així que és a l'oposició a qui correspon preguntar i fer precs; no al govern.
   Tercera cosa: Llum va intentar defensar allò indefensable interrompent les intervencions d'altres, no deixant parlar, faltant al respecte... tot això, sense que el senyor alcalde li cridara ni tan sols una vegada a l'ordre. És possible que estiguera d'acord amb TOT el que va dir?
   Quarta cosa: eixa política de posar pel mig persones que res tenen a vore a,b política perquè van traure neta i justament la seua plaça de funcionaris; el que fa és posar de manifest la política de POC TRELLAT del Bloc.

   Eliminar
  3. Néta i justament? Jo se d'alguna plaça que nomes es va presentar un/a dels que es va dir, perquè la plaça ni es va publicitar.
   I si Xurreta, totes les entrevistes que es fan en el molt son molt bones si les fan els regidors del partit on esta el meu familiar. Això passava ací, quan es feien entrevistes personals, i a tot arreu.
   I com que no va fer cap pregunta? Jo si que la vaig sentir?. Tu no? Estigues atenta.

   Eliminar
  4. D'acord amb el que li dius a Xurreta,anònim 19:19,però jo vaig més enllà,perque el Bloc renova eixa plaça que no era de funcionari,sino feina depenent de subvencions? Estaria bé que algú aclarira este misteri. També és net i just que el poble s'enterem de com funciona l'Ajuntament,estaria bé que no es conten només entre bambolines o a plenos. No es pot parlar de tot i dir-ho tot públicament? Llàstima de BIM's i gabinets informatius.

   Eliminar
  5. Lo del plan renove és un misteri,ací ningú diu res,ni govern,ni opossició.
   Ací sols interesa el plan ataque.

   Eliminar
 7. LLUM dóna FUM!! o està que trau FUM??

  ResponderEliminar
 8. Nova Nadala... a 24 de Maig, FUM! FUM! FUM!!

  ResponderEliminar
 9. Per fi ajuden a ADISVA a acabar el centre ocupacional. Amb lo facil que era i l'alcalde volent clavar el clau per la cabotà.
  I res a dir de Llum que tots sabem com és i qui l'ha posat de nº 2 del BLOC.

  ResponderEliminar
 10. Done fe que les fotos de la Cotorra les va fer el pare de l'alcalde

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. M'havia equivocat de lloc.

   Molt bones fotos. Sempre li ha agradat molt i ha estat un aficcionat. I ho sé perquè va començar amb mi i altres amics fundant el que seria el fotoclub del Centre Excursionista, amb la Werlisa i el revelat en blanc i negre.
   Va ser el primer en fer un llibre sobre el monestir en color, quan encara la fotografia era cosa analògica, va publicar moltes fotografies al llarg de més de 20 anys de colaboracions amb el Levante i té un llibre sobre el castell de Marinyén, historia i fotografies, el primer que es fa, que es una passada de fotografies. Igual si li'l demanes te'n regala un, que hui no es troba.

   Eliminar
 11. Enhorabona a Rafael Chirbés Magraner.
  Una llastima que Llum Sansaloni, portaveu de Compromís, li llevara tot el protagonisme per la seua desfortunada intervenció.

  ResponderEliminar
 12. L'alcalde va deixar intervindre a la portaveu de Compromis-BLOC Llum Sansaloni en el punt de Precs i Preguntes i la portaveu va aprofitar per clavarse en la gent del PP cosa que demostra que estava tot preparat amb el vist i plau de l'alcalde.

  ResponderEliminar
 13. Pues si que files prim tu. Una cosa al principi a les 8 de la nit i l'altra a les dotze.
  Igual era que el protagonisme era el ser la hora bruixa.
  Un 10 per a LLum. Ja era hora que algu els diguera als del PP lo que no els agrada sentir, el que es de coneixement i domini public de com endollaven a la gent seua.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. I com ella ho ha permés durant 4 anys.

   Eliminar
 14. Anem a vore amics. El PPSOE pot dir totes les mentides que volen,poden insultar,faltar al respecte,donar llison de moralitat(Envoltats de corrupció fins al nas que si tingereu vergonya no obririeu la boca) i cuan vos contesten es torneu boixos. Pues mira, anit al ple LLUM encara va ser un poc blaneta,perque tenia que aver contat totes les barrabasaes que PPSOE an fet al nostre Poble

  ResponderEliminar
 15. La regidora el primer que va dir va ser: no pense anar als diaris com feu vosaltres. Ho dic aci cara a car.
  Un 10 a això. Les coses estes es tracten on toca: en el ple.
  Despres va dir: Si el que fa les notes de premsa vostre haguera preguntat, hauria sabut que el meu germa es soci i no administrador: Un altre 10. Simplement va expressar el que tots sabem: les notes del PP no son de posicionament polític sino de pim-pam-pum al govern, i si poden amb mentires com la falta de permisos del Festivern, el 30% de l'IBI que ha pujat el govern actual que ningú s'ho creu i més.

  Han estat massa temps acostumpats a fer el que els donava la gana i ara, quan els diuen quatre coses que totes son veritats se'n pugen dalt la parra. Pues tranquils, que si seguiu així igual coses que no es van dir els primers mesos de legislatura es diuen ara.

  Una altra cosa: Si va dir alguna mentira i va difamar, ja tardeu per difamacio en portar-la al jutjat. No s'atrevireu.

  Hi ha una dita en política que diu que qui té el poder te la informació, i a l'inreves qui te informació te molt de poder. I ara per ara tots sabem la informacio municipal qui la té.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Si,si,la informació de a qui mantenen a un lloc de treball sense treballar durant 4 anys ja sabem qui la tenia,es va donar al pleno,també. Molt bé també que estes coses es diguen també a la cara,als plenos. Ara,que ho solucionen,ja tarden,perque això és molt escandalós que un govern ho diga i s'ho permeta. Si no fan res,no quedaran molt bé davant els seus votants. I jo emplace a que es continuen dient coses de les amagades que tenen,segons diu l'anònim,no sé a qué venen estos 4 anys de silencis. Si són coses que fan mal al poble,es denuncia,si no té importancia més que als partits,se les digueu als bars,no al plenari.

   Eliminar
  2. Clar que no pensa anar als diaris com ells,a ella allí no li fan ni p... caso.

   Eliminar
 16. Ho sabem tots. La informació municipal la te la Cotorra.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. que la portada no vol dir res, igual es una prova de maquetació. la cosa es que presenten prompte el que siga, i aixi sabrem si existeix o no piblicada en paper des de 2014

   Eliminar
  2. Doncs no queda massa bé que no es faça públic perque ho pregunte el PP (o el PSOE,o Karina) i que ho publique un blog privat com La Cotorra. Això no queda massa transparent.

   Eliminar
 17. L'alcalde va incumplir el ROF al deixar parlar a la portaveu de Compromis en el punt de Precs i Preguntes.

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. No,però després ho va arreglar dient que estàvem prop d'eleccions i el caloret afectava als polítics,i que per rebaixar la tensió no havia de parlar més ningú de temes personals. Això després de amollar la seua regidora tot el que va dir (molt ben dit,tot veraç) sobre els familiars dels regidors del PP.

   Eliminar
 18. Enrique, no anaven a publicar l'audio dels plenaris en .mp3 i penjar-lo a la web?

  ResponderEliminar
  Respuestas
  1. Si,pero hoy no,mañaaaaaaaaana!
   Jose Mota,de los Mota del carrer Calvari.

   Eliminar