lunes, 15 de diciembre de 2014

NdP Coalició Reforma Demòcrata : ELS NOSTRE PRINCIPIS

a) Demandar i exigir amb tota la fermesa i força precisa la necessitat inajornable d'un Model de Finançament per als nostres ajuntaments i per a la Comunitat Valenciana que siga just i que maximitze la nostra capacitat i la nostra plena solvència.

b) Tindre una responsabilitat financera pròpia i poder tindre marge fiscal més que suficient per a incentivar les nostres activitats econòmiques.

c) Demandar un pla que es comprometa successivament a resoldre el deute històric de l'Estat amb la Comunitat Valenciana.

d) Volem que la Comunitat Valenciana torne a tindre un protagonisme en el món economic-financer, almenys en proporció a la nostra economia regional, i per a això el poder polític (mantenint-se clarament i absolutament al marge de decidir i gestionar res en cap entitat bancària) , deu d'influir, pressionar i propiciar perquè torne a residir en nosaltres el sector financer que ens correspondria. A més ha de facilitar-se i propiciar-se que es generen i cresquen amb solvència nostres cooperatives de crèdit, caixes rurals i populars i entitats d'inversió, que sempre han sigut sanes i no obstant això es veuen depredades ara per altres centres de poder financer. 

e) Actuar perquè nostres competències autonòmiques, en compte d'estar quasi exclusivament hipotecades amb la prestació de servicis essencials com a sanitat i educació, puguen dirigir-se també a crear un marc regulador i una gestió que incentive la inversió privada, l'emprendimiento, el millor tractament fiscal dels nostres autònoms i els nostres sectors productius, així com afavorir el seu establiment en el nostre sòl. Aspirem a ser el centre econòmic i empresarial que sempre ens va correspondre ser i a tornar a ser motor productiu.

 f) Vertebrar i consolidar a la Comunitat Valenciana com un conjunt, tornant-li el seu orgull i encoratjant les seues millors ambicions, fent-la una societat més unida, volem que la nostra població siga un col·lectiu més sòlid, amb més coses en comú entre tots nosaltres i amb una personalitat respectada i interessant, però al mateix temps cal posar en clar la seua varietat, els seus distints territoris i particularitats i evitar nous centralismes interns.

g) Pressionar i exigir la posada en marxa amb urgència i prioritat del Corredor Mediterrani en la forma que siga beneficiosa al disseny més eficient i convenient per al nostre teixit productiu i social.

h) Procedir a la gratuïtat de l'AP-7 i a la seua millora.

i) Que es compense d'ara en avant l'abandó en infraestructures patit en els últims exercicis: circumval·lacions en zones urbanes que han quedat penjades des de fa anys, el tren d'alta velocitat en la costa, unint tot l'eix turístic, millora de la vergonyosa i retardada xarxa de rodalia i el seu funcionament, connexions amb aeroports, dotació en els ports per a la seua competitivitat, posada en marxa de les plantes de dessalatge, etc

j) Fer un pla hídric per al nostre territori que solvent els seus dèficits i dificultats de provisió d'aigua.

k) Impulsar una normativa local pròpia que torne als nostres ajuntaments la seua capacitat de decisió i gestió i establir un sistema molt més lògic de finançament municipal"

l) Facilitar la simplificació de les nostres Administracions i racionalitzar les seues despesses amb criteris tècnics, d'efectivitat i d'autèntica gestió, desembarassant-ho de "ocupaciones" per càrrecs polítics, de gastos superflus, de designacions capritxoses o de conveniència, de duplicitats, de procediments i servicis que només tenen una funció interna o de requisits que al final són dissuasoris per als ciutadans, de regles caduques. Convertir a l'Administració Valenciana en un exemple d'Administració electrònica i senzilla per al ciutadà i més lleugera.

m) Donar entrada per llei a la societat civil en les decisions i valoracions de l'interés públic, per mitjà de la participació d'associacions, col·legis professionals, universitats, col·lectius d'usuaris, confederacions sectorials, etc., en la presa de decisions i en la planificació, de manera que no sols tinguen un protagonisme, sinó que este siga decisiu i que actuen de control del poder polític.

n) Comprometre's en ferm a anar analitzant, desmuntant i netejant els entramats de corrupció, tràfic d'influències i perversions del sistema politicoadministratiu que han anat instal·lant en la nostra Comunitat els últims governs.

o) Establir procediments automàtics, accessibles i seriosos per a consultar en els àmbits locals i autonòmics als col·lectius d'usuaris i associacions i al conjunt de la ciutadania moltes de les decisions estratègiques i de govern més rellevants, amb capacitat vinculant i decisòria. La democràcia no ha de ser votar cada quatre anys i el segle XXI permet ja (com fa la societat civil) , consultar, participar i donar veu a la població, perquè es represente a si mateixa i no sols a través dels partits i els càrrecs electes, perquè innove i s'assenta protagonista.

No hay comentarios:

Publicar un comentario