lunes, 1 de septiembre de 2014

HUMOR AUTÓNOM

Els "duendes" de la nit no ens havíen deixat
publicar la vinyeta, Açí la teniu.

NOTA DE PREMSA DEL PARTIT POPULAR : Les altes contribucions cobrades en Tavernes no retornen als veïns.

El Partit Popular demana que l'alta contribució que el nacionalista Jordi Juan els ha cobrat als veïns de Tavernes siga recuperada pels mateixos a través d'ajudes i convenis amb associacions locals que els representen o amb les quals col·laboren.

El dilluns 25 agost a les 14 hores es va celebrar una comissió d'economia i hisenda amb un únic tema a tractar: les al·legacions que es van presentar al pressupost. Han dictaminat en contra d'elles sense entrar al fons del tema i estan desestimades per la forma. És a dir, consideren que " com a portaveu del Partit Popular no estic legitimat per a presentar-les".

Segons la llei reguladora de les hisendes locals resulten legitimats per a interposar reclamacions contra el pressupost aquells inclosos en l'art. 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós d'aquesta llei: 

• Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.

• Els que resulten directament afectats, encara que no habiten en el territori de l'entitat local.

• Els col·legis oficials, càmeres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes per a vetlar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuen en defensa dels quals els són propis.

És a dir, els grups polítics, com a entitats legalment constituïdes per a vetlar pels interessos econòmics veïnals queden legitimats per a presentar les al·legacions pertinents.

El portaveu popular deixa clar que "açò és un visió partidista i contraria al Tribunal Constitucional" que ha realitzat en Sentències, com la de 18 d'octubre de 2004 que en el seu FJ 4º indica que:


"...existe una legitimación "exlege", que conviene concretamente, por razón del mandato representativo recibo de sus electores, a los miembros electivos de las correspondientes corporaciones locales para poder impugnar los actos o actuaciones de estas que contradigan el Ordenamiento jurídico. No se trata de una legitimación basada en un interés abstracto en la legalidad, sino de una legitimación directamente derivada de la condición de representante popular que ostentan, cuando ahora importa, los regidores de un Ayuntamiento y que se traduce en un interés concreto -inclusivamente puede hablarse de una obligación- de controlar su correcto funcionamiento, como único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal que, como primera competencia, asigna a los Municipios el arte. 25.1 de la mencionada Ley reguladora de las bases del régimen local".


A més, segon la Federació de Municipis i Províncies FEMP, els grups polítics municipals i els partits polítics que els sustenten podran presentar al·legacions als pressupostos, en el període d'exposició pública, en la mateixa forma que ho farien si els pressupostos van ser aprovats pel Ple.

Açò demostra una vegada més el fanatisme i caciquisme del govern del Sr. Juan i aqueix és un exemple del que és la seua democràcia participativa. El feixisme en el més clar estil.

El Partit Popular vol deixar clar que "no està fent-se un sol·licitud política. Està defensant-se els interessos de Tavernes i dels seus veïns després d'haver-los ofegat amb uns impostos per la coneguda "contribució urbana" que és un 30% superior al necessari i que es veja retornat als veïns el que els han cobrat abusivament".

 

Editorial : AUTÓNOMO NO, PRINGRAO

És el que vaig sentir dir setmana passada a un comentarista en un programa televisiu i parlant d' economía, a més de que comentava que ara als autónomos es diuen "emprendedores". 

I ho dia perquè : 

Ens han pujat el IVA que cobrem als nostres clients en tres punts darrerament, pujada que moltes vegades ens tenim que tragar per a no aumentar els nostres honoraris i ser competitius.

A més hem congelat estos pel mateix.

Ens han aumentat les retencions en poc de temps del 15 al 21% amb el que contem amb menys liquidesa, i ara, fent-nos encara un regal, diuen que ens la van a baixar al 19%.

I damunt ens han tallat el grifo bancari. 

I afegiría que no tenim dret a estar malalts, fas de recptador per a hisenda i la seguretat social i ai com t'enganyes,si vols tindre a un familar ajudante unes hores, tens que cotizar per ell com si ho fera tot el dia, quasi tres-cents eurets, i si vols llogar a algú competent dos horestes diaries, 150 eurets de costes mensuals : Així que té raó, ni emprenedors ni autónoms, pringaos !!!! .

I com estic segur que molts de vosaltres també ho sereu, voldríem saber qué penseu al respecte. 

Llegit en la premsa : DE VERGONYA SENYORES !!!!Bruselas revisará las cuentas valencianas desde 1988 

para detectar manipulaciones. La Sexta.comBruselas no levanta el ojo de la Comunidad Valenciana y va a revisar las facturas desde 1988 por si detecta más manipulaciones en las cuentas para maquillar el déficit. Además alerta del descontrol de la gestión de la sanidad durante el Gobierno de Francisco Camps.

Bruselas revisará las cuentas valencianas desde 1988 para detectar manipulacionesver el video
Video: laSexta.com
Bruselas ampliará el plazo de investigación abierto al Consell por haber manipulado, supuestamente, sus cuentas sanitarias para cuadrar los presupuestos. La Unión Europea tenía previsto centrarse en las facturas sanitarias que se metieron en el cajón los años previos al 2011 pero ahora la investigación sobre estas presuntas irregularidades se va a remontar hasta 1988.
Según el conseller de Hacienda se ocultaron en los cajones por culpa de la escasa  financiación estatal. Un posible maquillaje fiscal que en el año 1988 ascendería a casi 24 millones y medio de euros y en 2011, el último año de Francisco Camps en el Palau, la cifra se podrá haber disparado hasta los 3.500 millones de euros.
Aunque dicen que ya no se hace, sí se habría seguido ocultando. Un expediente que Bruselas abrió el mes pasado para aclarar el envío sistemático de información incorrecta durante años por parte de la Generalitat Valenciana. En aquel momento el Consell envió una respuesta por escrito a los grupos de la oposición donde justificaba  la ocultación de las cuentas alegando que habían informado al Ministerio de Hacienda aunque no había un informe expreso emitido por la intervención general tal y como obliga la ley.
Si se confirma que se manipularon las cuentas estas facturas tendrán que sumarse a los más de 35.000 millones de deuda que ha reconocido el Consell, en total 38.500 millones de euros. Y la cosa no queda ahí porque a esto hay que añadir una posible multa a nuestro país que podría rozar los 2.000 millones y que el Gobierno podría derivar a la Comunidad Valenciana.
Vergonya que no tenen els responsables i els seus hereus, que no dimitixen però ahir i convoquen eleccions.

El Quadern denuncia : DONCS NO SÉ SI ENS ACAVA D' APANYAR ESTA SOLUCIÓ, NO

Dalt la denuncia que ferem a La Línea Verda del perill que supossava com estava la vorera en eixe punt, i baix la solució que li ha donat : Tal volta era massa esperar el que, o bé ficaren la farola que falta, o bé llevaren mentres la basse i ficaren un taulell, doncs el problema és qué per manca de llum vaig tropessar i danyar un dit. Tira, va, almenys es vorà un poc millor ... o no, perquè de nit diuen que tots els gats son pardos. 

sábado, 30 de agosto de 2014

EL PROPER DIMARTS PLENO EXTRAORDINARI

Per a debatre i com a punt únic del ordre del dia, les al.legacions pressentades als pressupostos per part del PP local. Serà a les huit de la vesprada en el saló de plenos.

Lo curiós és qué hem preguntat a diverses parts com està l'assumpte si, com es d'esperar, les al.legacions son aprovades amb els vots de populars i Karina, i si aixó farà qué és modifiquen els pressupostos aprovats en el seu dia per la Junta de Govern, i el tema no el tenen gens clar siquiera les parts afectades.

Per un costat ens diuen qué s'està a l'espera d'un informe jurídic al respecte doncs no queda clar al ser una norma que es va introduir sense més dessenvolupament la de qué és puguen aprovar pressupostos en certes circunstàncies per dita Junta sense aclarir aspectes com este de les al-.legacions posterior i si tenen qué ser aprovades o rebutjades pel pleno o per la dita Junta qué és qui ha decidit sobre el tema sobre el qué sé al.lega.

Per altre ens diuen qué creuen qué en el ple es rebutjaràn les al.legacions per part del govern i es tornarà a pressentar doncs el mateix pressupost, que tornarà a ser rebujat per l'opssició i serà de nou aprovat en Junta de Govern.

Nosaltres el qué pensem es qué si després un pleno pot modificar mitjansant al.legacions uns pressupostos aprovats en minoría per una Junta de Govern, no tindría cap sentit esta possibilitat d'aprovació doncs al final l'opossició impossaría via al.legacions els seus pressupostos.

Algú pot aportar algo més de llum ? Gràcies de bestreta. 

RESSUM SETMANAL

Resultado de imagen de buen fin de semanaRetén i al.legacions en tercer lloc, crisi de govern en segón i de líder, com no, Karina, de primer han encapselat esta setmana les entrades i comentaris del blog, encara que l'editorial sobre el govern valencià i les seus corrupteles han superat en comentaris al tercer en entrades. a l'espera del pleno extraordinari per a tractar les al.legacions populars i que segur donarà i molt que dir i desdir, fins el dilluns i bon cap de setmana.

EntradaPáginas vistas
24/8/2014, 27 comentarios
190
27/8/2014, 19 comentarios
183
26/8/2014, 10 comentarios
124
28/8/2014, 16 comentarios
104
80
65
24/8/2014, 2 comentarios
55
22/8/2014, 6 comentarios
47
45
28/8/2014, 4 comentarios
43

Páginas